Блог на Райфайзенбанк

Често задавани въпроси

Какви видове сметки мога да си открия в Райфайзенбанк?

Банката открива текущи (разплащателни), картови сметки и срочни депозити на физически и юридически лица. Нашите клиенти – юридически лица могат да откриват и специални сметки като например набирателни сметки за внасяне на уставен капитал, ДДС сметки и др.

Какъв обменен курс се прилага при извършване на транзакции с карта в чужбина?

При извършване на операции на АТМ/ПОС в страната във валута, различна от валутата на картата, сумата на операцията се превалутира от лева във валутата на картата по курс купува на банката за безкасови операции обявен за деня на обработка на операцията. При операции извършени в чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката на банката (евро) по курс на Visa/MasterCard за съответния ден на обработка на операцията от международната картова организация. Банката превалутира получената по сметката й сума във валутата на картата като прилага курс продава на Банката за безкасови операции обявен за деня на обработка на операцията. При операции в щатски долари, когато валутата на операцията съвпада с валутата на картата, банката осчетоводява оригиналната сума на операцията по сметката на картата. Информация за обменните курсове на международните картови организации е публикувана на интернет страници www.visaeurope.com и www.mastercard.com.

Мога ли да си открия сметка заедно с още едно лице?

Да. Така наречените “съвместни сметки” са един от продуктите, които банката предлага на своите клиенти. Две или повече лица могат да оперират с този вид сметки.

Мога ли да открия сметка в полза на трето лице в Райфайзенбанк (България) ЕАД?

По принцип банката не открива такива сметки. Всяко подобно искане се разглежда индивидуално.

Как да достъпя услугата Райфайзен ОНЛАЙН?

Необходимо е да въведете потребителско име и паролата, предоставени Ви от Банката в запечатан ПИН плик. При първоначалното влизане, системата ще изиска от Вас задължително да смените паролата си.
Препоръчваме Ви периодично да променяте паролата си, от съображения за сигурност, като от главното меню избирате Настройки -> Смяна на парола.
Можете да променяте и потребителското си име, като от главното меню изберете Настройки ->Смяна на потребителско име.