Блог на Райфайзенбанк

През последните години темите за екологията, социалната отговорност и прозрачното управление със сигурност са сред водещите. Пандемията COVID-19 даде допълнителен тласък на това, тъй като обществата все повече осъзнават, че трябва да действат отговорно, докато не е станало прекалено късно. Със сключването на т.нар. „Зелена сделка“ Европейският съюз се ангажира, че ще развива зелена и дигитална икономика. Това обаче, освен политически, ще има и реални последствия за хората и бизнеса, включително и регулаторни. Поради тази причина компаниите трябва от една страна да отговорят на тези изисквания, а от друга да допринасят за постигането на зелените цели. Това, освен спазването на регулациите и финансирането на устойчиви бизнеси, води със себе си промяна в цялостното отношение на компанията, зелени продукти и услуги, енергоефективни офиси, щадящ автопарк, използването на хартия, дигитализация на процесите.    

Малко терминология: Устойчиво финансиране, ESG, Екологично, социално и корпоративно управление   

Устойчивото финансиране или зеленото банкиране се използват по-скоро в ежедневната реч. По-всеобхватният термин е ESG (EnvironmentalSocialand Governance) или на български: Екологично, социално и корпоративно управление.  

Зад буквата Е стои: Приносът на компанията за справяне с изменението на климата, намаляването на въглеродните емисии, управлението на водата и отпадъците, повишаването на енергийната ефективност и други действия, насочени към справяне с глобалното затопляне и намаляване на емисиите на парникови газове.  

Зад S стои: Правата на човека, съвременни трудови стандарти, както и здравословното и безопасно работно място. Една устойчива компания подкрепя служителите си, клиентите си, партньорите си, местните общности и обществото като цяло. 

GПрозрачно управление на компанията, което балансира интересите между всички страни и дългосрочно създава стойност и устойчивост на бизнес модела. Тук се включва и борбата с корупцията, данъчната прозрачност, управлението на риска и др.  

Устойчивото финансиране дава нови възможности  

Устойчивото финансиране не е само ПР, който си прави дадена компания или пък изискване от страна на обществото тя да бъде социално отговорна. Корпоративната социална отговорност и благотворителните кампании на една компания като израз на подкрепата ѝ за обществото, остават крайъгълен камък на ESG инициативата, но вече далеч на са достатъчни. 

От една страна, все повече клиенти – и компании, и физически лица търсят банка, която да им предложи устойчиво кредитиране с грижа към природата и обществото, като финансовата институция трябва да отговори на това търсене. От друга страна, инвеститорите търсят възможности да вложат парите си в зелени продукти. На трето, но не на последно място, устойчивото финансиране е част от политиката на ЕС с конкретни изисквания. То е част и от политиката на Европейската централна банка – т.е. банките ще трябва да се съобразяват с определени регулации. 

Какво прави Райфайзенбанк за устойчивото финансиране 

Банката-майка на Райфайзенбанк в България, РБИ, стана първата австрийска банка, подписала принципите на ООН за устойчиво банкиране и е пионер в Централна и Източна Европа по тази тема. До 2025 г. Групата се ангажира, че над 30% от брутния корпоративен доход да бъде генериран от устойчив бизнес и 35% от кредитния портфейл на групово ниво да бъде „зелен/социален“. Банката постепенно ще излезе изцяло и от бизнеса с въглищата – например мини, централи, които работят с въглища.  

Освен това, на своите клиенти банката предлага консултации: например, ако клиент иска да се възползва от възможностите за зелено финансиране, консултантите на банката в София и Виена, могат да му помогнат така да структурира сделката си, че тя да отговори на изискванията за устойчиво финансиране. В допълнение на това, клиентите с устойчиви проекти  при равни други условия ще имат подобрена кредитоспособност – устойчивият елемент ще влиза в кредитния рейтинг на клиента.   

Нека да поговорим с конкретни примери за устойчиво финансиране  

Какви проекти биха се класифицирали като зелени: 

  • Зелени сгради, сертифицирани по международни стандарти, които са енергийно ефективни. Например сграда с енергиен клас минимум А, която консумира определена енергия, измерена в кВ.ч. на кв.м. 

  • Финансиране на производството на енергия от вятър, вода, слънце, геотермални източници, биомаса, отпадъци. 

  • Енергийна ефективност в производствения процес. 

  • Чист транспорт: обществен транспорт като метро, влакове, трамваи, електрически автобуси, електрически автомобили и инфраструктура за зареждане. 

  • Пречиствателни станции, инфраструктура за рециклиране. 

 

Кои проекти биха могли да получат социално финансиране:   

  • Публично образование: изграждане, поддръжка и обновяване на детски градини, училища и университети, както и проекти, осигуряващи достъп до образование за деца в неравностойно приложение. 

  • Публично здравеопазване: изграждане и поддръжка на болници, центрове, домове за възрастни хора, медицинско оборудване и технологии, съоръжения и средства за първа помощ като линейки, хеликоптери, спасителни центрове. 

  • Развитие на бизнеси в изостанали райони, увеличаване на заетостта, изграждане на достъпни жилища. 

в За банката, Любопитно