Блог на Райфайзенбанк

Проект на „Югозападно държавно предприятие” – Благоевград е част от тазгодишното издание на „Избери, за да помогнеш“. Разговаряхме с директора на ЮЗДП инж. Дамянов за климатичните промени и отражението им в българската природа, за опазването на българските гори и за това как да приобщим децата за екологични каузи.

Засегната ли е вече българската природа от климатичните промени? Как се отразяват климатичните аномалии на нашите географски ширини – забелязвате ли промени по горите?

Засегната е, да. Най-видимият ефект от климатичните промени са нападенията от върхов корояд през последните години по иглолистните култури. Създадени преди повече от 70 години от предишните поколения лесовъди в България с конкретна цел – да спират пороите и ерозията на почвата и да регулират водния баланс, голяма част от тези гори са извън естествения ареал на разпространение на дървесните видове и на нетипични за тях месторастения – основно по-малка надморска височина. Тези специфики и промените в климата са причина за различни заболявания на горите и съхнене.

От проект, реализиран с подкрепата на ЮЗДП през 2019 г., финансиран от Националния доверителен екофонд и изпълнен от екип български учени и експерти, обединени от Сдружение „БАЛКАНКА-2009“ Благоевград, бяха очертани мерки за повишаване устойчивостта на горите на територията на ЮЗДП към очакваните изменения в климата. Климатични прогнози до 2100 г. за Югозападния регион сочат засилване на летните суши, повишаване на температурите с 3-4 градуса и зачестяване на климатичните аномалии (бури, порои, зимни мразове и др.). Подобни крайности водят до забавяне на растежа и дори до преждевременно загиване на определени по-слабо устойчиви дървесни видове.

Кои са най-рисковите територии в страната? Има ли застрашени култури, животни?

Най-уязвими са изкуствено създадените през 20-ти век иглолистни култури на площ над 17 000 000 декара, основно върху ерозирали почви. Научни изследвания прогнозират изместване във вертикала на горските растителни зони с около 400-500 м. нагоре в планините и от 30-70 километра от юг на север, както и появата на нови за страната горско-растителни условия, като например средиземноморски климат по долината на река Струма. Всичко това се очаква да доведе на отделни места до дългосрочно изменение на горите, като например замяна на бука със зимен дъб, на габъра и цера с космат дъб, а в най-ниските части и навлизане на Медитерански видове.

В стремежа си да запазим здрави и жизнеспособни българските гори Югозападното държавно предприятие и природозащитната организация WWF работят съвместно по международен проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, който се финансира по програма LIFE – „Действия по климата” на ЕК. В рамките на проекта експерти ще селектират модели за управление на горите, които се прилагат успешно в Централна и Източна Европа, и ще ги тестват в няколко демонстрационни обекта.

Какъв е най-лошият и какъв най-оптимистичният сценарий за околната среда в България в близкото бъдеще и как можем да влияем на природата с конкретни действия – като отделни хора и като общности?

За да намалим риска за горите, трябва да прилагаме лесовъдски практики за устойчиво стопанисване, така че те да продължат да изпълняват изключително важните за обществото стопански, водоохранни и рекреационни функции. Подобряване на мониторинга на процесите в горите, засилване на превенцията на горски пожари, изборът на по-издръжливи на засушаването дървесни видове и повишаване устойчивостта на горите към природни нарушения са приоритети за горското стопанство.

Адаптирането на горите към климатичните промени в България ще се случва в няколко аспекта. В горските подотдели с изкуствени насаждения от бял бор ще се провеждат дейности, стимулиращи възобновяване с естествени широколистни видове, с помощта на модерни методи и специализирана горска машина - харвестър. В най-южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев ще се направят експериментални залесявания с устойчиви на засушаване дървесни видове: космат дъб, пърнар, корков дъб, каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис и черен бор.

Какво предвижда проекта ви, включен в „Избери, за да помогнеш“?

Благодарим на Райфайзенбанк, че подкрепя нашия проект „Климатът, гората и децата – да се променяме заедно”. Набирането на средства за изпълнението му ще направи възможно залесяването на 9000 фиданки от сухоустойчиви видове на горски територии в Рила, Пирин и Родопите на площ от общо 15 дка. След залесяването ще бъдат положени и грижи по отглеждането на фиданките – окопаване и зазимяване на фиданките. При изсъхване на част от тях ще се извърши попълване на посадните места в подходящите сезони – напролет или наесен. Едновременно със залесяването предприятието си поставя и амбициозната цел да запознава непрекъснато подрастващото поколение с абиотичните промени на околната среда, с акцент върху образоването на децата в обич и грижа за гората и приучаването им да живеят в хармония с природата, като важна мярка за справяне с климатичните промени.

Децата или възрастните са по-ангажирани с опазването на околната среда?

Децата следват модела на възрастните. За радост все по-голяма част от обществото осъзнава необходимостта от засилени грижи за опазване на горите като основен фактор на заобикалящата ни среда, за което говори повишаващият се интерес към залесителни кампании на територията на ЮЗДП и сигналите за нередности в горите.

Как могат да бъдат ангажирани подрастващите в опазването на околната среда?

Както вече отбелязах, нашият приоритет е работата с деца, които искаме да приобщим към каузата да обичат и пазят гората по забавен и атрактивен начин. Тук е ролята на десетките обучени горски педагози на ЮЗДП и пътуващото климатично фургонче "Горичка в количка". През миналата учебна година то обиколи стотици училища в страната, а заниманията преминаха при голям интерес от страна на ученици и учители.

Подкрепи проекта на ЮЗДП за залесяване и приобщаване на ученици в каузата за опазване на българската природа с дарение ТУК.

в За банката, Интервюта
Етикети: