Блог на Райфайзенбанк

Какво представляват взаимните фондове?

Взаимните или договорни фондове представляват форма на колективно инвестиране, при която паричните средства на много на брой инвеститори се обединяват в едно цяло, за да се закупят различни ценни книжа – акции, облигации, инструменти на паричния пазар и много др. Ценните книжа, които притежава един взаимен фонд, се наричат портфейл.

Портфейлът на фонда може да бъде разпределен в книжа в целия свят. Разбира се, може да предпочете да инвестира и само в една страна, регион или група пазари – България, Централна и Източна Европа, САЩ, Развиващи се пазари.

Всеки фонд има определен рисков профил, в зависимост от стратегията си за инвестиране: 

  • консервативен (нискорисков) - инвестира предимно в инструменти на паричния пазар, като депозити и държавни ценни книжа;
  • балансиран - инвестира освен в посочените активи и в облигации и акции;
  • агресивен (високорисков) - инвестира предимно в акции и в други високодоходни, но и по-рискови ценни книжа.

Взаимните фондове се управляват от лицензирани управляващи дружества, които работят на регулиран пазар, а надзорният орган в България е Комисията за финансов надзор.

Взаимните фондове в България

Взаимните фондове в България започват да се развиват в първите години на този век. Увеличаването на популярността на българския капиталов пазар през този период води и до появата на повече управляващи дружества и взаимни фондове.

Към края на април 2017 в Българската асоциация на управляващите дружества членуват 27 дружества, които управляват 113 фонда за над 1 млрд. лв.1

Райфайзен Асет Мениджмънт

Райфайзен Асет Мениджмънт има над 11 години успешна история. То е създадено в края на 2005, като първите фондове са пуснати в продажба през март 2006 г. Дружеството е сред лидерите на нашия пазари и е единственото, което е получило наградата на в-к Банкеръ за Най-добро управляващо дружество три поредни години, а през 2016 г. беше отличено с наградата на EMEA Finance – Най-добро управляващо дружество в България за 2016г.

Към края на април 2017 Райфайзен Асет Мениджмънт управлява активи за повече от 162 млн. лв., което се равнява на пазарен дял от 14.6%.

Райфайзен Асет Мениджмънт предлага на своите клиенти четири взаимни фонда, като през последните две години успешно трансформира фондовете, като прилага иновативен подход:

  • Райфайзен Консервативен фонд България /консервативен/ - най-големия фонд в България по активи с над 92 млн. лв. Превърна се в първия фонд в страната изцяло инвестиращ в български държавни ценни книжа.
  • Райфайзен България Активна защита в евро /балансиран/2
    – най-големия фонд в евро в България с активи над 27 млн. евро. Предлага на своите клиенти изцяло достъп до австрийския фонд Raiffeisen Euro Click, който осигурява 90% защита на най-високата исторически постигната стойност.
  • Райфайзен България Глобален Микс /балансиран/3 – с активи за над 5 млн. лв. Предлага достъп до австрийския фонд Raiffeisen Sicherheit, който управлява над 1.2 млрд. евро и е най-големия фонд в Австрия.
  • Райфайзен България фонд Глобален растеж /високорисков/4 – с активи за над 9 млн. лв. Предлага достъп до австрийския фонд Raiffeisen Global Equities, чиято експозиция е изцяло насочена към световните пазари на акции.

Какви са предимствата на инвестицията във взаимен фонд?

Благоприятното развитие на световните финансови пазари успя да привлече вниманието на хората към взаимните фондове. Нисколихвената пазарна конюнктура в страната също допринася за повишението на активите във фондовете, тъй като те са алтернатива на спестяването в депозити. Представяме ви някои от основните предимства на тази форма на инвестиция:

1. Професионално управление

Не е необходимо да имате висока финансова грамотност и да познавате пазара, защото вие доверявате това на управляващото дружество. Професионалисти следят пазара и изготвят анализи и отчети, на база на които взимат решение къде е най-подходящо да инвестира средствата. Инвестирайки в продуктите на РАМ, вие получавате професионално управление на инвестицията от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и на Raiffeisen Capital Management (Austria).

2. Диверсификация

Договорните фондове инвестират в книжа на различни пазари и компании. Взаимните фондове дават възможност с малка инвестиция да се достигне до глобалните финансови пазари. Диверсификацията защитава средствата на клиента, като позволява, когато един вид инвестиция регистрира спад, друга да се покачва и да компенсира загубата. Всички инвестиции, обединени в един портфейл, взаимно се компенсират.

3. Достъпност

Взаимните фондове предоставят възможността за реализиране на по-висока доходност в сравнение със стандартните форми на спестяване, а закупуването на дялове на договорен фонд е на достъпна цена за повечето инвеститори. Предлагат се и все повече продукти, които предлагат индивидуална и гъвкава схема за инвестиране във взаимен фонд чрез регулярно спестяване на малки суми. Индивидуалния инвестиционен план на Райфайзен Асет Мениджмънт е точно такъв продукт.

4. Ликвидност

Когато инвестирате във взаимен фонд, вие разполагате със средствата си без срокове и падежи. Във всеки един момент можете да подадете заявка за обратно изкупуване на дялове. При договорните фондове в Райфайзен Асет Мениджмънт клиентите могат да внасят и теглят по всяко време. Те използвате безплатна сметка за обслужване на инвестицията си, а също така спестяват от такса за записване на дялове и такса за обратно изкупуване при инвестиции над 1 година.

5. Без данъци върху доходността
Важно е да се има предвид, че доходността от този вид инвестиция не се облага с данъци

6. Проследимост и отчетност
Инвестираните средства могат да бъдат ежедневно следени. Повечето управляващи дружества публикуват стойността на фондовете си на няколко лесно достъпни места, като: сайта на компанията, специализирани сайтове, он-лайн портали, ежедневници и др. Предоставя се възможност и за ежедневно проследяване на инвестициите на фонда – какъв процент от фонда са паричните средства, акциите, държавните облигации и т.н. Ежемесечно се публикуват и Месечни бюлетини, в който се съдържа детайлна информация за развитието на фонда и коментар на портфолио мениджъра.

В следващата ни статия на тема взаимни фондове ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси за инвестициите във взаимни фондове, ще ви убедим колко достъпна може да бъде тази алетранатива на спестяванията и ще ви запознаем с новия продукт на Райфайзен Асет Мениджмънт, предназначен специално за индивидуални клиенти.


1 Източник: http://baud.bg/
2 Райфайзен Активна Защита в евро е Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ и инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна схема Raiffeisen-Eiro-Click.
3 Райфайзен Глобален Микс е Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ и инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна схема Raiffeisenfonds-Sicherheit.
4 Райфайзен Глобален Растеж е Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ и инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна схема Raiffeisenfonds-Global-Equities.
Ограничение на отговорността
Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.
Инвестирането в взаимни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция, като инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на взаимните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на взаимните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Взаимните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и документите с ключова информация за всеки един от взаимните фондове могат да бъдат получени на български език в офиса на управляващото дружество Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, всеки работен ден от 8:30-16:00, на адрес гр.София 1407, район Лозенец, Експо 2000, бул. Никола Вапцаров №55., включително документите са публично достъпни на следната интернет страница: www.ram.bg. При поискване на инвеститорите ще бъде предоставено безплатно копие на хартиен носител на проспектите, годишните и шестмесечните финансови отчети на Главните схеми: Райфайзен Сигурност (Raiffeisenfonds-Sicherheit) и Райфайзен-Евро-Клик (Raiffeisen-Euro-Click).
в Любопитно, Продукти
Етикети:

Препоръчваме още